همکاری همه مردم برای حل معضل کم آبی ضروری است

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.