همدلی و همزبانی ملت و دولت موجب تحکیم پایه های انقلاب می شود

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.