نماینده شوش در مجلس:ایران توافقی که ضامن عزت و اقتدار را می پذیرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.