نتایج مثبت حاصل از مذاکرات ایران و 1+5 برای جامعه بین المللی مفید است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.