میدان نفتی المبروک لیبی هدف حمله شبه نظامیان قرار گرفت

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.