مستشاران و نظامیان آمریکایی سودی برای عراق ندارند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.