محاکمه مجدد مبارک و پسرانش به اتهام فساد مالی

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.