متعهد شده ایم امسال در هیچ شهری نوبت بندی آب نباشد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.