فسخ قراردادواگذاری 100قطعه زمین به متقاضیان سرمایه گذاری درمازندران

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.