فرماندار: نگاه استان به پارس آباد ویژه است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.