فرماندار شوش:منابع آب موجود جوابگوی نیاز آبی بخش کشاورزی نیست

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.