علی جنتی از ابراز همدردی اقشارمختلف کشور تقدیر کرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.