شکایت از گوگل به علت انحصارطلبی با اندروید به جایی نرسید

ایتنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.