شهروندان تهرانی همزمان با مردم سراسر جهان در ساعت زمین یک ساعت خاموشی اعمال کنند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.