شعار علیه درخشان و تشویق دایی/ بازیکنان مورد حمایت قرار گرفتند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.