سفیر اتریش:وین خواستار گسترش همه جانبه مناسبات خود با تهران است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.