دو گروگان اهل جمهوری چک در پاکستان آزاد شدند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.