درگیری پلیس برزیل با تظاهرکنندگان در «ریودوژانیرو»

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.