خاش در حال زیبا سازی برای پذیرایی از مسافران نوروزی است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.