جوراب پرواز بپوشید تا خروپف نکنید

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.