توسعه پژوهش و فناوری، بدون تجهیز مناسب دانشگاه‌ها ممکن نیست

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.