توسعه مراکز بهداشتی و درمانی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.