توتال برنامه ریزی های خود را برمبنای نفت 60 دلاری تنظیم می کند

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.