بی پی سرمایه‌گذاریهای خود را در روسیه افزایش می‌دهد

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.