بلغارستان و آمریکا در بحبوحه بحران اوکراین چندین رزمایش‌ برگزار می‌کنند

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.