بخش هایی از دره شاه قلندر در شهرستان سیروان طعمه آتش شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.