امیری: مردم توقعات خود را واقع بینانه تر کنند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.