امارات 90 خانواده شیعی لبنانی را اخراج کرد

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.