امارات به دنبال کاهش قیمت بنزین در بازارهای داخلی است

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.