اسلام از «عید نوروز» برای تقرب انسان به خدا استفاده کرده است

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.