ارتش با 48 هزار شهید مردمی بودن خود را ثابت کرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.