اجرای طرح کشاورزی پایدار (IPCM) نیازمند آموزش و تعامل کشاورزان است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.