آمارهای دولتی با واقعیت های جامعه تفاوت دارد

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.