آزادی تکریت تا 72 ساعت دیگر

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.