تفاوت بین مودم و روتر چیست؟

تفاوت بین مودم و روتر چیست؟

بیشتر سرویس دهندگان اینترنت در کنار فروش سرویس های خود دستگاه روتر/مودم نیز ارائه می‎دهند. اما مودم و روتر دو دستگاه متفاوت

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.