اخبار تکنولوژی پروژه بعدی Press Play مشخص شد: Knoxville

اخبار تکنولوژی پروژه بعدی Press Play مشخص شد: Knoxville

ماه گذشته، توسعه دهنده دو بازی Max: The Curse of Brotherhood و Kalimba، یعنی Peess Play رای گیری‌ای را آغاز نمود تا Xbox بازان نظر خود را به سمع و نظر آنها رسانده و بازی مورد نظر خود را برای ساخته شدن و توسعه در آینده، انتخاب کنند. این رای گیری امروز به پایان رسید […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.