LG Class در اروپا با نام LG Zero عرضه شده است

LG Class در اروپا با نام LG Zero عرضه شده است

گوشی هوشمند LG Class در حال حاضر در جنوب آمریکا و اروپا برای خرید در دسترس است، اما در کنار این گوشی
آهنگ موبایل جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.