پلیس توکیو و ایده جدید شناسایی مجرمان با تصاویر سه بعدی

پلیس توکیو و ایده جدید شناسایی مجرمان با تصاویر سه بعدی

ما همیشه شاهد درگیری بین مجرمان و تکنولوژی پلیس هستیم که هر روز بیشتر نیز می‌شود. این دعواها و درگیری های جالب

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.