ماهواره‌ها ۲۶ حرف الفبای انگلیسی را شناختند

ماهواره‌ها ۲۶ حرف الفبای انگلیسی را شناختند

برای اولین بار بود که به یک حرف انگلیسی در تصاویر ماهواره‌ای برخورده بودم اما شکی نداشتم که می‌توانم در تصاویر مربوط

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.