فراهم شدن امکان نصب برنامه از Google Search

فراهم شدن امکان نصب برنامه از Google Search

به بعضی از کاربران رسمی گوگل و آندروید ویژگی جدید توانایی نصب اپلیکیشن با استفاده از گوگل سرچ، فرستاده شده است. از

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.