با لاستیک های خود تعمیر شونده آشنا شوید

با لاستیک های خود تعمیر شونده آشنا شوید

یک لاستیک بریده شده یا پاره شده معمولا یک به این معناست که کارش تمام شده و ته خط است و باید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.