تولید اپل واچ ۲ ممکن است در سه ماهه دوم ۲۰۱۶ آغاز شود

تولید اپل واچ ۲ ممکن است در سه ماهه دوم ۲۰۱۶ آغاز شود

آخرین خبری که درباره اپل واچ ۲ شنیدیم این بود که دستگاه فوق تا پاییز سال ۲۰۱۶ تولید نمی شود. ظاهرا شرکت

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.