افزایش ۶۰ درصدی استفاده از گجت های پوشیدنی  در سال کنونی

افزایش ۶۰ درصدی استفاده از گجت های پوشیدنی  در سال کنونی

طبق پیشبینی بعضی از کمپانی ها میزان استفاده از گجت های پوشیدنی در طی در چند سال گذشته با سرعت نسبتا خوبی
گوشی سامسونگ جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.