امروزه یکی از مسائل مهم کاربران تلفن ها بروز رسانی آن به منظور دریافت امکانات جدید و همچنین افزایش قدرت حفاظت از
قیمت گوشی سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.