گزارشات خبر از فروش پایین LG V10 می دهند

گزارشات خبر از فروش پایین LG V10 می دهند

به نظر می رسد LG باز هم بد شانسی آورده است، در این اواخر مدل G Flex 2 و همچنین G4 کمپانی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.