خداحافظی مایکروسافت با پیام سان Skype Qik

خداحافظی مایکروسافت با پیام سان Skype Qik

بعد از گذشت بیش از یک سال از انتشار اپیکیشن پیام رسان ویدئویی شرکت اسکایپ یعنی Skype Qik دیروز خبری مبنی بر کنار

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.