فیسبوک برنامه های جدیدی برای ۳D Touch آیفون دارد

فیسبوک برنامه های جدیدی برای ۳D Touch آیفون دارد

یکی از ویژگی های مهم و بارز آیفون، قابلیت لمس سه بعدی است. این ویژگی که به لمس های کم فشار و

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.