تصویری از Lumia 650 منتشر شد

تصویری از Lumia 650 منتشر شد

مایکروسافت در مدت کمی دو موبایل Lumia معرفی کرد، در چند روز گذشته موبایل رده متوسط Lumia 850 همراه با دو تصویر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.