نینتندو علت تاخیر Pokemon GO Plus را توضیح میدهد

نینتندو علت تاخیر Pokemon GO Plus را توضیح میدهد
Pokemon Go Plus در ابتدا قرار بود تا انتهای ماه جاری دردسترس باشد،متاسفانه خبر تاخیر این برنامه اوایل هفته اعلام گردید و

نینتندو علت تاخیر Pokemon GO Plus را توضیح میدهد

Pokemon Go Plus در ابتدا قرار بود تا انتهای ماه جاری دردسترس باشد،متاسفانه خبر تاخیر این برنامه اوایل هفته اعلام گردید و
نینتندو علت تاخیر Pokemon GO Plus را توضیح میدهد

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.