بروزرسانی Gmail App

Farshadmb – زومیت , Guiding Tech – Windows PC Help, Android How-to, iOS & Mac Guides , hesam – زومیت آخرین اخبار دنیای اپلیکیشن : بروزرسانی اپلیکیشن جی‌میل با یکپارچگی بیشتر با گوگل‌درایو گوگل به‌منظور سهولت استفاده از سرویس ذخیره‌ی ابری خود در جی‌میل، بروزرسانی را برای اپلیکیشن جی‌میلِ تحت پلتفرم iOS منتشر ساخته که با […]